Om FAK

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra fordon och hantera logistikmateriel hos våra medlemmar. Vi ska också utveckla förmågan att delta i logistikinsatser och motivera och förbereda våra medlemmar att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhället så kräver. Vi ska utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov samt bistå myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig. FAK ska vara en förstärkningsresurs för Totalförsvaret.

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät, Trafikverket, Jordbruksverket och Läns-styrelserna, bekostar våra utbildningar. Med Sveriges Åkeriföretag har vi ett nära samarbete.

Många av våra medlemmar är ju också aktiva åkeriföretagare. Med vår systerorganisation Bilkåren har vi gemensamma kurser.

Värdegrund

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter. För att våra uppdrag ska vara framgångsrika förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt värdegrunden.

Vår värdegrund följer Försvarsmaktens värdegrund med ledorden öppenhet, resultat och ansvar.

Värdegrunden hjälper FAK:s medarbetare att fatta rätt beslut även i svåra situationer. Den ligger också till grund för de etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder som gäller för alla medarbetare.

Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är något som varje medarbetare ska leva efter såväl i som utanför tjänsten.

Öppenhet 

FAK:s medlemmar löser sina uppgifter tillsammans. Det ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker organisationen, minskar osäkerheten och ökar kvaliteten.

Verksamheten kräver att medarbetarna är flexibla för att kunna möta nya situationer. De är därför övade i att vara kreativa och ta egna initiativ.

Alla delar av organisationen har förmågan att verka i olika miljöer med respekt för kulturella och religiösa skillnader.

Alla som deltar i FAK:s verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder – känner sig välkomnade och mötas med respekt.

Resultat

Inom FAK drivs alla uppdrag med målet att leverera resultat i rätt tid och med förväntad kvalitet.

Var och en är uppriktig och tydlig i sättet att kommunicera.

Att lösa uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Risker i verksamheten beaktas alltid. Organisationen hushållar med resurser och medarbetarna behandlar varandra med respekt.

Ansvar

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. Att beslut, order och regler respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat. Ansvar handlar också om att FAK medlemmar bryr sig om varandra och sig själva. De värnar om den fysiska och mentala hälsan och därmed säkerheten i uppdragen. Samtliga medlemmar tar aktivt avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger.

Så började det

När FAK grundandes 1914, var det som en militär avläggare till KAK – Kungliga Automobilklubben. Medlemmarna var bilburna officerare och uppgifterna till största delen sambands -och kurirtjänst. I och med att armén motoriserades och andra världskriget ägt rum förändrades uppgifterna till bemanning av bilkompanier samt att svara för motorutbildning av arméns befäl. I början av 1970-talet fick FAK sina nuvarande uppgifter – att vara en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Den nya hotbilden i vår omvärld innebär att FAK är en resurs i ett fredligt samhälle, när extra ordinära händelser inträffar och samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

FAK Kansli

Karlavägen 65
114 49 Stockholm
E-post: riks@fak.se

Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46

Dokument

En sida, alla FAKs dokument

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Curt-Ove Jakobsson
Mobil: 0705-61 97 37
Ordförande