FAK policy för personuppgifter

Dina medlemsuppgifter är grunden för att ge dig en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka information samt administrera utbildningar och aktiviteter som du anmält dig till eller deltagit i.

Genom att betala din medlemsavgift accepterar du ditt medlemskap i FAK (avtal) och att FAK sparar dina personuppgifter samt behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

FAK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är medlem i lokal kår. Personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa din identitet.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera dit medlemskap, för att kunna skicka ut information och för att förse dig med information kopplat till ditt medlemskap.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag för marknads föringsändamål.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Ytterligare behandling av personuppgifter om du anmäler dig till och/eller deltar på utbildningar, konferenser eller aktiviteter.

Om du anmäler dig till och/eller deltar i en kurs eller aktivitet som FAK eller annan organisation med utbildningsuppdrag för FAK:s medlemmar och befattningar, spar vi de personuppgifterna samt uppgifter om du genomfört kursen etc. som krävs för att administrera di utbildningshistorik och planering. I samband med kursen/aktiviteten skickar vi de personuppgifter som krävs för att administrera ditt deltagande till kursansvariga personer samt stödjande myndigheter.

Kursresultat redovisas också för deltagare med avtal I Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen till berörd myndighet.

Personuppgifter om dig som har ett avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen

Om ditt medlemskap också innebär att du har ett avtal med någon av FAK:s samverkande
myndigheter, kan uppgifter såsom namn, dina kontaktuppgifter och di utbildningshistorik användas av
berörd myndighet vid utbildning, övning eller skarp insats.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter
såsom ditt namn, kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är
adekvat för att du skall kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister.
Eftersom FAK arbetar med utbildning för befattningar i totalförsvaret samt att medlemmar som upphör
att vara medlemmar ofta återkommer, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din
medlemshistorik även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli
glömd. Om du begär att bli raderad så gör vi det, men då avsäger du dig också rätten till medlemskap,
utmärkelser, och utbildningshistorik.

Hur att få ut uppgifter om dig eller att bli glömd

Om du vill få ut personuppgifter om dig från oss gäller följande:

  • Skriftligt brev undertecknad av dig skickas till FAK med önskan om att få ut uppgifter. Här skall personnummer, namn och adress samt telefonnummer anges.
  • Uppgifterna skickas per post till den adress som finns i vårt medlemsregister. Om denna ej stämmer med inskickad adress kommer kontroll att göras per telefon.

Om du vill bli glömd gäller följande:

  • Skriftligt brev undertecknad av dig skickas till FAK med önskan om att få ut uppgifter. Här skall personnummer, namn och adress samt telefonnummer anges.
  • Uppgifterna skickas per post till den adress som finns i vårt medlemsregister. Om denna ej stämmer med inskickad adress kommer kontroll att göras per telefon.
  • Se ovan vad borttagande av uppgifter innebär vad gäller medlemskap etc.